VA-fonden

VA-fonden bildades med anledning av att längorna längs Båtsmansvägen initialt byggdes som bostadsrätter av HSB Malmö. Detta innebär att det i radhuslängorna längs med Båtsmansvägen finns gemensamma rör för VA på de enskilda fastigheterna. Ansvaret för att åtgärda skador på dessa gemensamma VA-anläggningar faller på den enskilda fastighetsägaren där skadan är belägen. Medlen i VA-fonden skall användas för att betala för reparationer av skador på de gemensamma delarna av VA-anläggningarna i radhusen som ligger längs med Båtsmansvägen så inte de enskilda fastighetsägarna drabbas av denna kostnad.

Förbindelsepunkter VA radhuslänga

Ledningar VA radhuslänga