Sophantering

Vellinge Kommun ansvarar för avfallshanteringen på området och avtal tecknas direkt mellan varje hushåll och kommunen, dvs ej via vår gemensamma ekonomiska förening.

Under 2021/2022 planerar kommunen att övergå till sopsortering i 8 st fraktioner för samtliga hushåll inom kommunen. Boende på Båtsmansvägen har under 2021 övergått till nya systemet.
För boende i atriumhus är konsekvensen att man måste övergå till ett system med gemensamma sopkärl, då de små gatorna mellan husen inte är framkomliga för den betydligt större sopbil som krävs. Kommunen är därför just nu i en bygglovsprocess för detaljutformning av ny lösning.
Skiss på placering av dessa gemensamma sopkärl för ägare till atriumhus för den bygglovsansökan som just nu pågår.

Status 2021-11-03;
Efter handläggning av Bygglovet så har man lämnat positivt besked till att uppföra gemensamma kärl för glas och metall vid pumphuset på Båtsmansvägen.
Gällande kärlen inne i området har man lämnat avslag på bygglovsansökan med anledning av brandrisken.
En brandskyddskonsult kommer att engageras för att säkerställa att åtgärder görs innan ny bygglovsansökan för samma placering som tidigare.
Avfallshämtningen kommer att fortsätta som vanligt tills vi fått besked på den nya ansökan som beräknas klart senast vid årsskiftet.


Förslag på gemensamma kärlgarage.
(Justering av bl a färg på plåtdetaljer till svart kommer troligtvis att ske)